FILTERN

-

Preisliste

Ausgedruckt am: 23.01.2020 02:56:38

Goldmünzen

Art. Nr.

1806

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.406,90  

Kaufen

€ 1.447,60  

Art. Nr.

1506

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.406,90  

Kaufen

€ 1.445,50  

Art. Nr.

1607

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 713,70  

Kaufen

€ 738,90  

Art. Nr.

1608

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 359,60  

Kaufen

€ 376,50  

Art. Nr.

1609

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 146,30  

Kaufen

€ 156,20  

Art. Nr.

1610

Gewicht

0,04 oz

Verkaufen

€ 59,70  

Kaufen

€ 71,50  

Art. Nr.

1006

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.406,90  

Kaufen

€ 1.442,70  

Art. Nr.

1007

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 713,70  

Kaufen

€ 735,40  

Art. Nr.

1008

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 351,70  

Kaufen

€ 364,20  

Art. Nr.

1009

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 146,30  

Kaufen

€ 154,80  

Art. Nr.

1601

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.414,00  

Kaufen

€ 1.444,10  

Art. Nr.

1001

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.406,90  

Kaufen

€ 1.435,60  

Art. Nr.

1002

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 707,00  

Kaufen

€ 742,50  

Art. Nr.

1003

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 355,30  

Kaufen

€ 383,50  

Art. Nr.

1004

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 143,50  

Kaufen

€ 157,60  

Art. Nr.

1730

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.406,90  

Kaufen

€ 1.449,70  

Art. Nr.

1010

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.406,90  

Kaufen

€ 1.447,60  

Art. Nr.

1011

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 703,50  

Kaufen

€ 746,00  

Art. Nr.

1012

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 357,00  

Kaufen

€ 390,60  

Art. Nr.

1013

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 144,20  

Kaufen

€ 159,00  

Art. Nr.

1519

Gewicht

1,00 Kg

Verkaufen

€ 44.781,80  

Kaufen

€ 46.609,50  

Art. Nr.

1718

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.406,90  

Kaufen

€ 1.446,90  

Art. Nr.

1018

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.406,90  

Kaufen

€ 1.444,10  

Art. Nr.

1019

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 703,50  

Kaufen

€ 742,50  

Art. Nr.

1020

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 351,70  

Kaufen

€ 381,80  

Art. Nr.

1021

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 144,20  

Kaufen

€ 159,00  

Art. Nr.

1087

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.406,90  

Kaufen

€ 1.460,30  

Art. Nr.

1023

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.406,90  

Kaufen

€ 1.448,30  

Art. Nr.

1024

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 710,50  

Kaufen

€ 757,90  

Art. Nr.

1025

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 357,00  

Kaufen

€ 390,60  

Art. Nr.

1099

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 144,20  

Kaufen

€ 161,90  

Art. Nr.

1480

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.410,50  

Kaufen

€ 1.493,30  

Art. Nr.

1333

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.410,50  

Kaufen

€ 1.463,80  

Verkaufen

€ 1.410,50  

Kaufen

€ 1.513,10  

Verkaufen

€ 352,60  

Kaufen

€ 387,10  

Verkaufen

€ 1.410,50  

Kaufen

€ 1.463,80  

Art. Nr.

1332

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 352,60  

Kaufen

€ 387,10  

Verkaufen

€ 352,60  

Kaufen

€ 387,10  

Art. Nr.

1037

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.406,90  

Kaufen

€ 1.467,30  

Art. Nr.

1038

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 710,50  

Kaufen

€ 763,60  

Art. Nr.

1039

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 358,80  

Kaufen

€ 395,00  

Art. Nr.

1040

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 143,50  

Kaufen

€ 168,20  

Art. Nr.

1660

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.421,00  

Kaufen

€ 1.477,90  

Art. Nr.

1661

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 710,50  

Kaufen

€ 753,00  

Art. Nr.

1662

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 358,80  

Kaufen

€ 387,10  

Art. Nr.

1663

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 144,20  

Kaufen

€ 160,50  

Art. Nr.

1664

Gewicht

0,05 oz

Verkaufen

€ 73,90  

Kaufen

€ 93,60  

Art. Nr.

1041

Gewicht

3,44 g

Verkaufen

€ 154,80  

Kaufen

€ 166,60  

Art. Nr.

1042

Gewicht

13,77 g

Verkaufen

€ 619,80  

Kaufen

€ 657,40  

Art. Nr.

1515

Gewicht

12,15 g

Verkaufen

€ 533,10  

Kaufen

€ 564,90  

Art. Nr.

1500

Gewicht

3,04 g

Verkaufen

€ 133,40  

Kaufen

€ 147,90  

Art. Nr.

1499

Gewicht

6,10 g

Verkaufen

€ 267,70  

Kaufen

€ 296,70  

Art. Nr.

1208

Gewicht

30,49 g

Verkaufen

€ 1.330,90  

Kaufen

€ 1.455,60  

Art. Nr.

1501

Gewicht

2,90 g

Verkaufen

€ 127,20  

Kaufen

€ 140,40  

Art. Nr.

1508

Gewicht

7,74 g

Verkaufen

€ 341,40  

Kaufen

€ 399,30  

Art. Nr.

1555

Gewicht

7,32 g

Verkaufen

€ 324,50  

Kaufen

€ 337,00  

Art. Nr.

1524

Gewicht

5,81 g

Verkaufen

€ 253,60  

Kaufen

€ 269,50  

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

1806

NEU

Gold Philharmoniker 1 Unze - 2020

1,00 oz

€ 1.406,90

€ 1.447,60

1506

Gold Philharmoniker 1/1 - EUR

1,00 oz

€ 1.406,90

€ 1.445,50

1607

Gold Philharmoniker 1/2 - EUR

0,50 oz

€ 713,70

€ 738,90

1608

Gold Philharmoniker 1/4 - EUR

0,25 oz

€ 359,60

€ 376,50

1609

Gold Philharmoniker 1/10 - EUR

0,10 oz

€ 146,30

€ 156,20

1610

Gold Philharmoniker 1/25 - EUR

0,04 oz

€ 59,70

€ 71,50

1006

Gold Philharmoniker 1/1 - ATS

1,00 oz

€ 1.406,90

€ 1.442,70

1007

Gold Philharmoniker 1/2 - ATS

0,50 oz

€ 713,70

€ 735,40

1008

AKTION

Gold Philharmoniker 1/4 - ATS

0,25 oz

€ 351,70

€ 364,20

1009

Gold Philharmoniker 1/10 - ATS

0,10 oz

€ 146,30

€ 154,80

1601

AKTION

Gold Mozart Coin 1/1 - philoro

1,00 oz

€ 1.414,00

€ 1.444,10

1001

AKTION

Gold Krugerrand 1/1

1,00 oz

€ 1.406,90

€ 1.435,60

1002

AKTION

Gold Krugerrand 1/2

0,50 oz

€ 707,00

€ 742,50

1003

Gold Krugerrand 1/4

0,25 oz

€ 355,30

€ 383,50

1004

Gold Krugerrand 1/10

0,10 oz

€ 143,50

€ 157,60

1730

NEU

Gold Maple Leaf 1 Unze - 2020

1,00 oz

€ 1.406,90

€ 1.449,70

1010

Gold Maple Leaf 1/1

1,00 oz

€ 1.406,90

€ 1.447,60

1011

Gold Maple Leaf 1/2

0,50 oz

€ 703,50

€ 746,00

1012

Gold Maple Leaf 1/4

0,25 oz

€ 357,00

€ 390,60

1013

Gold Maple Leaf 1/10

0,10 oz

€ 144,20

€ 159,00

1519

Gold Känguru 1kg

1,00 Kg

€ 44.781,80

€ 46.609,50

1718

NEU

Gold Känguru 1/1 - 2020

1,00 oz

€ 1.406,90

€ 1.446,90

1018

Gold Känguru 1/1

1,00 oz

€ 1.406,90

€ 1.444,10

1019

Gold Känguru 1/2

0,50 oz

€ 703,50

€ 742,50

1020

Gold Känguru 1/4

0,25 oz

€ 351,70

€ 381,80

1021

Gold Känguru 1/10

0,10 oz

€ 144,20

€ 159,00

1087

Gold American Buffalo 1/1

1,00 oz

€ 1.406,90

€ 1.460,30

1023

AKTION

Gold American Eagle 1/1

1,00 oz

€ 1.406,90

€ 1.448,30

1024

Gold American Eagle 1/2

0,50 oz

€ 710,50

€ 757,90

1025

Gold American Eagle 1/4

0,25 oz

€ 357,00

€ 390,60

1099

Gold American Eagle 1/10

0,10 oz

€ 144,20

€ 161,90

1480

Gold Emu 1 Unze - 2019

1,00 oz

€ 1.410,50

€ 1.493,30

1333

NEU

Gold The White Lion of Mortimer 1 oz - The Queen´s Beasts 2020

1,00 oz

€ 1.410,50

€ 1.463,80

1347

Gold The Falcon of the Plantagenets 1 oz - The Queen´s Beasts 2019

1,00 oz

€ 1.410,50

€ 1.513,10

1348

Gold The Falcon of the Plantagenets 1/4 oz - The Queen´s Beasts 2019

0,25 oz

€ 352,60

€ 387,10

1335

Gold The Yale of Beaufort 1 oz - The Queen's Beasts 2019

1,00 oz

€ 1.410,50

€ 1.463,80

1332

NEU

Gold The White Lion of Mortimer 1/4 oz - The Queen's Beasts 2020

0,25 oz

€ 352,60

€ 387,10

1334

Gold The Yale of Beaufort 1/4 oz - The Queen's Beasts 2019

0,25 oz

€ 352,60

€ 387,10

1037

Gold Britannia 1/1

1,00 oz

€ 1.406,90

€ 1.467,30

1038

Gold Britannia 1/2

0,50 oz

€ 710,50

€ 763,60

1039

Gold Britannia 1/4

0,25 oz

€ 358,80

€ 395,00

1040

Gold Britannia 1/10

0,10 oz

€ 143,50

€ 168,20

1660

NEU

Gold Lunar III 1 oz - Maus

1,00 oz

€ 1.421,00

€ 1.477,90

1661

NEU

Gold Lunar III 1/2 oz - Maus

0,50 oz

€ 710,50

€ 753,00

1662

NEU

Gold Lunar III 1/4 oz - Maus

0,25 oz

€ 358,80

€ 387,10

1663

NEU

Gold Lunar III 1/10 oz - Maus

0,10 oz

€ 144,20

€ 160,50

1664

NEU

Gold Lunar III 1/20 oz - Maus

0,05 oz

€ 73,90

€ 93,60

1041

Gold Dukaten 1-fach

3,44 g

€ 154,80

€ 166,60

1042

AKTION

Gold Dukaten 4-fach

13,77 g

€ 619,80

€ 657,40

1515

Gold Babenberger 1000 ATS

12,15 g

€ 533,10

€ 564,90

1500

Gold 10 Kronen

3,04 g

€ 133,40

€ 147,90

1499

Gold 20 Kronen

6,10 g

€ 267,70

€ 296,70

1208

Gold 100 Kronen

30,49 g

€ 1.330,90

€ 1.455,60

1501

Gold 4 Gulden

2,90 g

€ 127,20

€ 140,40

1508

Gold Tscherwonetz

7,74 g

€ 341,40

€ 399,30

1555

AKTION

Gold Sovereign

7,32 g

€ 324,50

€ 337,00

1524

AKTION

Gold 20 Francs

5,81 g

€ 253,60

€ 269,50

Goldbarren

Art. Nr.

2501

Gewicht

1000,00 g

Verkaufen

€ 45.039,00  

Kaufen

€ 45.462,00  

Art. Nr.

2010

Gewicht

1000,00 g

Verkaufen

€ 45.004,00  

Kaufen

€ 45.480,00  

Art. Nr.

2811

Gewicht

1000,00 g

Verkaufen

€ 45.004,00  

Kaufen

€ 45.446,00  

Art. Nr.

2502

Gewicht

500,00 g

Verkaufen

€ 22.517,00  

Kaufen

€ 22.741,00  

Art. Nr.

2514

Gewicht

500,00 g

Verkaufen

€ 22.517,00  

Kaufen

€ 22.742,00  

Art. Nr.

2009

Gewicht

500,00 g

Verkaufen

€ 22.509,00  

Kaufen

€ 22.745,00  

Art. Nr.

2810

Gewicht

500,00 g

Verkaufen

€ 22.509,00  

Kaufen

€ 22.735,00  

Art. Nr.

2503

Gewicht

250,00 g

Verkaufen

€ 11.257,00  

Kaufen

€ 11.386,00  

Art. Nr.

2513

Gewicht

250,00 g

Verkaufen

€ 11.259,00  

Kaufen

€ 11.387,00  

Art. Nr.

2008

Gewicht

250,00 g

Verkaufen

€ 11.255,00  

Kaufen

€ 11.390,00  

Art. Nr.

2809

Gewicht

250,00 g

Verkaufen

€ 11.255,00  

Kaufen

€ 11.382,00  

Art. Nr.

2504

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 4.499,00  

Kaufen

€ 4.571,00  

Art. Nr.

2007

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 4.497,00  

Kaufen

€ 4.574,00  

Art. Nr.

2808

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 4.497,00  

Kaufen

€ 4.568,00  

Art. Nr.

2505

Gewicht

50,00 g

Verkaufen

€ 2.252,20  

Kaufen

€ 2.296,10  

Art. Nr.

2031

Gewicht

50,00 g

Verkaufen

€ 2.263,70  

Kaufen

€ 2.379,30  

Art. Nr.

2006

Gewicht

50,00 g

Verkaufen

€ 2.253,70  

Kaufen

€ 2.300,40  

Art. Nr.

2807

Gewicht

50,00 g

Verkaufen

€ 2.252,00  

Kaufen

€ 2.295,00  

Art. Nr.

2506

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.402,40  

Kaufen

€ 1.435,90  

Art. Nr.

2034

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.407,90  

Kaufen

€ 1.495,60  

Art. Nr.

2101

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.399,40  

Kaufen

€ 1.435,40  

Art. Nr.

2507

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

€ 901,20  

Kaufen

€ 928,80  

Art. Nr.

2033

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

€ 905,70  

Kaufen

€ 978,70  

Art. Nr.

2005

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

€ 899,70  

Kaufen

€ 931,00  

Art. Nr.

2805

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

€ 900,00  

Kaufen

€ 928,00  

Art. Nr.

2004

Gewicht

10,00 g

Verkaufen

€ 449,30  

Kaufen

€ 472,50  

Art. Nr.

2003

Gewicht

5,00 g

Verkaufen

€ 224,20  

Kaufen

€ 243,00  

Art. Nr.

2803

Gewicht

5,00 g

Verkaufen

€ 224,00  

Kaufen

€ 241,00  

Art. Nr.

2510

Gewicht

2,50 g

Verkaufen

€ 112,10  

Kaufen

€ 123,10  

Art. Nr.

2002

Gewicht

2,00 g

Verkaufen

€ 88,50  

Kaufen

€ 103,70  

Art. Nr.

2802

Gewicht

2,00 g

Verkaufen

€ 88,00  

Kaufen

€ 102,00  

Art. Nr.

2401

Gewicht

1,00 g

Verkaufen

€ 44,20  

Kaufen

€ 56,30  

Art. Nr.

2001

Gewicht

1,00 g

Verkaufen

€ 44,20  

Kaufen

€ 58,00  

Art. Nr.

2801

Gewicht

1,00 g

Verkaufen

€ 44,00  

Kaufen

€ 56,00  

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

2501

Goldbarren 1000g - philoro

1000,00 g

€ 45.039,00

€ 45.462,00

2010

Goldbarren 1000g - Münze Österreich

1000,00 g

€ 45.004,00

€ 45.480,00

2811

AKTION

Goldbarren 1000g - Argor Heraeus

1000,00 g

€ 45.004,00

€ 45.446,00

2502

Goldbarren 500g - philoro

500,00 g

€ 22.517,00

€ 22.741,00

2514

Goldbarren 500g gegossen - philoro

500,00 g

€ 22.517,00

€ 22.742,00

2009

Goldbarren 500g - Münze Österreich

500,00 g

€ 22.509,00

€ 22.745,00

2810

AKTION

Goldbarren 500g - Argor Heraeus

500,00 g

€ 22.509,00

€ 22.735,00

2503

Goldbarren 250g - philoro

250,00 g

€ 11.257,00

€ 11.386,00

2513

Goldbarren 250g gegossen - philoro

250,00 g

€ 11.259,00

€ 11.387,00

2008

Goldbarren 250g - Münze Österreich

250,00 g

€ 11.255,00

€ 11.390,00

2809

AKTION

Goldbarren 250g - Argor Heraeus

250,00 g

€ 11.255,00

€ 11.382,00

2504

Goldbarren 100g - philoro

100,00 g

€ 4.499,00

€ 4.571,00

2007

Goldbarren 100g - Münze Österreich

100,00 g

€ 4.497,00

€ 4.574,00

2808

AKTION

Goldbarren 100g - Argor Heraeus

100,00 g

€ 4.497,00

€ 4.568,00

2505

Goldbarren 50g - philoro

50,00 g

€ 2.252,20

€ 2.296,10

2031

Gold CombiBar 50 x 1 g - philoro

50,00 g

€ 2.263,70

€ 2.379,30

2006

Goldbarren 50g - Münze Österreich

50,00 g

€ 2.253,70

€ 2.300,40

2807

AKTION

Goldbarren 50g - Argor Heraeus

50,00 g

€ 2.252,00

€ 2.295,00

2506

Goldbarren 1oz - philoro

1,00 oz

€ 1.402,40

€ 1.435,90

2034

Gold CombiBar 1 oz - philoro

1,00 oz

€ 1.407,90

€ 1.495,60

2101

AKTION

Goldbarren 1oz Argor Heraeus

1,00 oz

€ 1.399,40

€ 1.435,40

2507

Goldbarren 20g - philoro

20,00 g

€ 901,20

€ 928,80

2033

Gold CombiBar 20 x 1 g - philoro

20,00 g

€ 905,70

€ 978,70

2005

Goldbarren 20g - Münze Österreich

20,00 g

€ 899,70

€ 931,00

2805

AKTION

Goldbarren 20g - Argor Heraeus

20,00 g

€ 900,00

€ 928,00

2004

Goldbarren 10g - Münze Österreich

10,00 g

€ 449,30

€ 472,50

2003

Goldbarren 5g - Münze Österreich

5,00 g

€ 224,20

€ 243,00

2803

AKTION

Goldbarren 5g - Argor Heraeus

5,00 g

€ 224,00

€ 241,00

2510

Goldbarren 2,5g - philoro

2,50 g

€ 112,10

€ 123,10

2002

Goldbarren 2g - Münze Österreich

2,00 g

€ 88,50

€ 103,70

2802

AKTION

Goldbarren 2g - Argor Heraeus

2,00 g

€ 88,00

€ 102,00

2401

Goldbarren 1g - philoro

1,00 g

€ 44,20

€ 56,30

2001

Goldbarren 1g - Münze Österreich

1,00 g

€ 44,20

€ 58,00

2801

AKTION

Goldbarren 1g - Argor Heraeus

1,00 g

€ 44,00

€ 56,00

Silbermünzen

Art. Nr.

3222

Gewicht

1,00 Kg

Verkaufen

€ 517,00  

Kaufen

€ 604,40  

Art. Nr.

4614

Gewicht

1,00 Kg

Verkaufen

€ 517,00  

Kaufen

€ 629,60  

Art. Nr.

3940

Gewicht

31,10 g

Verkaufen

€ 17,00  

Kaufen

€ 27,00  

Art. Nr.

4615

Gewicht

311,03 g

Verkaufen

€ 160,80  

Kaufen

€ 204,40  

Art. Nr.

4616

Gewicht

31,10 g

Verkaufen

€ 16,10  

Kaufen

€ 22,50  

Art. Nr.

3939

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 16,58  

Kaufen

€ 27,06  

Art. Nr.

3430

Gewicht

2,00 oz

Verkaufen

€ 32,86  

Kaufen

€ 64,11  

Art. Nr.

3938

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 16,58  

Kaufen

€ 27,06  

Art. Nr.

3552

Gewicht

1,00 Kg

Verkaufen

€ 517,00  

Kaufen

€ 634,90  

Art. Nr.

3550

Gewicht

5,00 oz

Verkaufen

€ 80,40  

Kaufen

€ 113,60  

Art. Nr.

3549

Gewicht

2,00 oz

Verkaufen

€ 32,20  

Kaufen

€ 46,70  

Art. Nr.

3548

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 16,10  

Kaufen

€ 22,70  

Art. Nr.

3547

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 8,00  

Kaufen

€ 13,40  

Art. Nr.

3922

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 16,78  

Kaufen

€ 19,42  

Art. Nr.

3902

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 16,78  

Kaufen

€ 19,21  

Art. Nr.

3023

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 16,78  

Kaufen

€ 19,08  

Art. Nr.

3448

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 16,08  

Kaufen

€ 21,02  

Art. Nr.

3006

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 16,08  

Kaufen

€ 21,49  

Art. Nr.

3024

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 4,72  

Kaufen

€ 5,92  

Art. Nr.

3701

Gewicht

31,10 g

Verkaufen

€ 16,60  

Kaufen

€ 28,00  

Art. Nr.

3604

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 16,60  

Kaufen

€ 24,90  

Art. Nr.

3996

Gewicht

1,00 Kg

Verkaufen

€ 517,00  

Kaufen

€ 614,00  

Verkaufen

€ 16,08  

Kaufen

€ 21,46  

Art. Nr.

3973

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 16,80  

Kaufen

€ 19,60  

Art. Nr.

3921

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 16,78  

Kaufen

€ 19,96  

Art. Nr.

3429

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 16,58  

Kaufen

€ 20,65  

Verkaufen

€ 16,58  

Kaufen

€ 23,50  

Verkaufen

€ 32,20  

Kaufen

€ 48,50  

Verkaufen

€ 32,20  

Kaufen

€ 48,50  

Verkaufen

€ 161,29  

Kaufen

€ 214,06  

Verkaufen

€ 160,79  

Kaufen

€ 211,40  

Art. Nr.

3008

Gewicht

23,39 g

Verkaufen

€ 12,09  

Kaufen

€ 24,12  

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

3222

Silber Eule 1 kg Münzbarren 2019 - differenzbesteuert

1,00 Kg

€ 517,00

€ 604,40

4614

NEU

Silber Kookaburra 1 kg - 2020 - differenzbesteuert

1,00 Kg

€ 517,00

€ 629,60

3940

Silber Hulk 1 Unze 2019 - differenzbesteuert

31,10 g

€ 17,00

€ 27,00

4615

NEU

Silber Kookaburra 10 Unzen - 2020 - differenzbesteuert

311,03 g

€ 160,80

€ 204,40

4616

NEU

Silber Kookaburra 1 Unze - 2020 - differenzbesteuert

31,10 g

€ 16,10

€ 22,50

3939

Silber Captain America 1 Unze 2019 - differenzbesteuert

1,00 oz

€ 16,58

€ 27,06

3430

Silber Mapleflex 2 Unzen - differenzbesteuert

2,00 oz

€ 32,86

€ 64,11

3938

Silber Iron Man 1 Unze 2018 - differenzbesteuert

1,00 oz

€ 16,58

€ 27,06

3552

NEU

Silber Lunar III 1 kg - Maus - differenzbesteuert

1,00 Kg

€ 517,00

€ 634,90

3550

NEU

Silber Lunar III 5 oz - Maus - differenzbesteuert

5,00 oz

€ 80,40

€ 113,60

3549

NEU

Silber Lunar III 2 oz - Maus - differenzbesteuert

2,00 oz

€ 32,20

€ 46,70

3548

NEU

Silber Lunar III 1 oz - Maus - differenzbesteuert

1,00 oz

€ 16,10

€ 22,70

3547

NEU

Silber Lunar III 1/2 oz - Maus - differenzbesteuert

0,50 oz

€ 8,00

€ 13,40

3922

Silber Maple Leaf 1 Unze - differenzbesteuert

1,00 oz

€ 16,78

€ 19,42

3902

Silber Känguru 1 Unze - differenzbesteuert

1,00 oz

€ 16,78

€ 19,21

3023

Silber Eule 1 Unze - differenzbesteuert

1,00 oz

€ 16,78

€ 19,08

3448

AKTION

Silber Lunar II 1 oz - Schwein - differenzbesteuert

1,00 oz

€ 16,08

€ 21,02

3006

Silber Philharmoniker 1 Unze

1,00 oz

€ 16,08

€ 21,49

3024

Silber Eule 1/4 Unze - differenzbesteuert

0,25 oz

€ 4,72

€ 5,92

3701

Silber Emu 1/1 2019 - differenzbesteuert

31,10 g

€ 16,60

€ 28,00

3604

AKTION

Silber Wedge Tailed Eagle 1 oz - 2019 - differenzbesteuert

1,00 oz

€ 16,60

€ 24,90

3996

Silber Fiji 1 kg Münzbarren - differenzbesteuert

1,00 Kg

€ 517,00

€ 614,00

3904

Silber 50 Jahre Mondlandung 1 oz Perth Mint - differenzbesteuert

31,10 g

€ 16,08

€ 21,46

3973

Silber Krugerrand 1 Unze - differenzbesteuert

1,00 oz

€ 16,80

€ 19,60

3921

AKTION

Silber American Eagle 1 Unze - differenzbesteuert

1,00 oz

€ 16,78

€ 19,96

3429

Silver Star 1 oz 2019 - Cook Islands

1,00 oz

€ 16,58

€ 20,65

8177

Silber Congo Silverback Gorilla 1 oz - 2019 - differenzbesteuert

1,00 oz

€ 16,58

€ 23,50

3311

NEU

Silber The White Lion of Mortimer 2 oz - The Queen's Beasts 2020 - differenzbesteuert

62,20 g

€ 32,20

€ 48,50

3310

Silber The Yale of Beaufort 2 oz - The Queen's Beasts 2019 - differenzbesteuert

2,00 oz

€ 32,20

€ 48,50

3319

Silber The Black Bull of Clarence 10 oz Silber - The Queen's Beasts 2019 - differenzbesteuert

311,03 g

€ 161,29

€ 214,06

3324

NEU

Silber The Falcon 10 oz - The Queen's Beasts 2019 - differenzbesteuert

311,03 g

€ 160,79

€ 211,40

3008

Silber Maria Th. Taler HGH im Blister

23,39 g

€ 12,09

€ 24,12

Silberbarren

Art. Nr.

7000

Gewicht

5000,00 g

Verkaufen

€ 2.524,80  

Kaufen

€ 3.268,10  

Art. Nr.

7102

Gewicht

1000,00 g

Verkaufen

€ 507,00  

Kaufen

€ 691,40  

Art. Nr.

7811

Gewicht

1000,00 g

Verkaufen

€ 497,00  

Kaufen

€ 688,60  

Art. Nr.

7810

Gewicht

500,00 g

Verkaufen

€ 248,50  

Kaufen

€ 359,00  

Art. Nr.

7809

Gewicht

250,00 g

Verkaufen

€ 121,24  

Kaufen

€ 186,96  

Art. Nr.

7808

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 45,70  

Kaufen

€ 80,50  

Art. Nr.

7014

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 51,70  

Kaufen

€ 126,80  

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

7000

Silberbarren 5000g

5000,00 g

€ 2.524,80

€ 3.268,10

7102

Silberbarren 1000g gegossen - philoro

1000,00 g

€ 507,00

€ 691,40

7811

Silberbarren 1000g - Argor Heraeus

1000,00 g

€ 497,00

€ 688,60

7810

Silberbarren 500g - Argor Heraeus

500,00 g

€ 248,50

€ 359,00

7809

Silberbarren 250g - Argor Heraeus

250,00 g

€ 121,24

€ 186,96

7808

Silberbarren 100g - Argor Heraeus

100,00 g

€ 45,70

€ 80,50

7014

Silber CombiBar 100g

100,00 g

€ 51,70

€ 126,80

Platin & Palladium

Art. Nr.

5007

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 915,20  

Kaufen

€ 1.203,80  

Art. Nr.

5004

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 895,20  

Kaufen

€ 1.177,30  

Art. Nr.

5009

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 900,20  

Kaufen

€ 1.201,30  

Art. Nr.

5083

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 2.902,50  

Kaufen

€ 3.642,20  

Art. Nr.

5081

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 900,20  

Kaufen

€ 1.149,10  

Art. Nr.

5099

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 2.226,00  

Kaufen

€ 2.824,80  

Art. Nr.

5089

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 7.175,00  

Kaufen

€ 8.998,00  

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

5007

Platinmünze Philharmoniker 1/1 oz

1,00 oz

€ 915,20

€ 1.203,80

5004

Platinmünze Koala 1/1

1,00 oz

€ 895,20

€ 1.177,30

5009

Platinmünze Maple Leaf 1/1

1,00 oz

€ 900,20

€ 1.201,30

5083

Platinbarren 100 g - Argor Heraeus

100,00 g

€ 2.902,50

€ 3.642,20

5081

Platinbarren 1 oz

1,00 oz

€ 900,20

€ 1.149,10

5099

Palladium Maple Leaf 1 Unze

1,00 oz

€ 2.226,00

€ 2.824,80

5089

Palladiumbarren 100g

100,00 g

€ 7.175,00

€ 8.998,00