FILTERN

-

Preisliste

Ausgedruckt am: 29.01.2022 11:38:05

Goldmünzen

Art. Nr.

1816

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.606,96  

Kaufen

€ 1.666,42  

Art. Nr.

1506

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.606,96  

Kaufen

Art. Nr.

1607

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 811,50  

Kaufen

€ 856,10  

Art. Nr.

1608

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 409,80  

Kaufen

€ 437,10  

Art. Nr.

1609

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 165,50  

Kaufen

€ 180,10  

Art. Nr.

1610

Gewicht

0,04 oz

Verkaufen

€ 68,10  

Kaufen

€ 81,70  

Art. Nr.

1006

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.606,96  

Kaufen

Art. Nr.

1007

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 811,51  

Kaufen

Art. Nr.

1008

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 405,76  

Kaufen

Art. Nr.

1009

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 164,71  

Kaufen

Art. Nr.

2015

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.606,96  

Kaufen

€ 1.662,41  

Art. Nr.

1001

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.598,92  

Kaufen

Art. Nr.

1002

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 807,50  

Kaufen

€ 868,18  

Art. Nr.

1003

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 405,76  

Kaufen

€ 442,13  

Art. Nr.

1004

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 163,91  

Kaufen

€ 186,50  

Art. Nr.

1836

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.606,96  

Kaufen

€ 1.668,03  

Art. Nr.

1010

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.598,92  

Kaufen

Art. Nr.

1011

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 803,48  

Kaufen

€ 872,20  

Art. Nr.

1012

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 407,77  

Kaufen

€ 442,13  

Art. Nr.

1013

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 164,71  

Kaufen

€ 189,71  

Art. Nr.

2048

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.606,96  

Kaufen

€ 1.659,99  

Art. Nr.

1018

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.598,92  

Kaufen

Art. Nr.

1019

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 803,48  

Kaufen

€ 872,20  

Art. Nr.

1020

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 404,75  

Kaufen

€ 446,15  

Art. Nr.

1021

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 164,71  

Kaufen

€ 186,50  

Art. Nr.

1087

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.607,00  

Kaufen

€ 1.704,20  

Art. Nr.

1023

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.598,90  

Kaufen

€ 1.712,20  

Art. Nr.

1024

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 811,50  

Kaufen

€ 881,80  

Art. Nr.

1025

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 407,80  

Kaufen

Art. Nr.

1099

Gewicht

3,11 g

Verkaufen

€ 167,10  

Kaufen

Art. Nr.

1371

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.550,00  

Kaufen

€ 2.250,00  

Art. Nr.

1212

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.607,00  

Kaufen

€ 1.817,00  

Art. Nr.

1365

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.607,00  

Kaufen

Art. Nr.

1437

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.606,96  

Kaufen

€ 1.659,99  

Art. Nr.

1040

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 163,91  

Kaufen

Art. Nr.

1555

Gewicht

7,32 g

Verkaufen

€ 370,62  

Kaufen

Art. Nr.

1174

Gewicht

31,10 g

Verkaufen

€ 1.550,00  

Kaufen

€ 2.370,00  

Art. Nr.

1896

Gewicht

30,00 g

Verkaufen

€ 1.549,95  

Kaufen

€ 1.628,24  

Art. Nr.

1897

Gewicht

15,00 g

Verkaufen

€ 774,97  

Kaufen

€ 833,50  

Art. Nr.

1898

Gewicht

8,00 g

Verkaufen

€ 413,32  

Kaufen

€ 452,81  

Art. Nr.

1899

Gewicht

3,00 g

Verkaufen

€ 154,99  

Kaufen

Art. Nr.

1900

Gewicht

1,00 g

Verkaufen

€ 51,70  

Kaufen

Art. Nr.

1931

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 811,51  

Kaufen

Art. Nr.

1041

Gewicht

3,44 g

Verkaufen

€ 177,73  

Kaufen

Art. Nr.

1042

Gewicht

13,77 g

Verkaufen

€ 711,43  

Kaufen

€ 761,60  

Art. Nr.

1515

Gewicht

12,15 g

Verkaufen

€ 608,90  

Kaufen

Art. Nr.

1500

Gewicht

3,04 g

Verkaufen

€ 152,30  

Kaufen

Art. Nr.

1499

Gewicht

6,10 g

Verkaufen

€ 305,70  

Kaufen

Art. Nr.

1208

Gewicht

30,49 g

Verkaufen

€ 1.528,00  

Kaufen

€ 1.607,60  

Art. Nr.

1501

Gewicht

2,90 g

Verkaufen

€ 145,30  

Kaufen

Art. Nr.

1502

Gewicht

5,81 g

Verkaufen

€ 289,70  

Kaufen

Art. Nr.

1562

Gewicht

7,32 g

Verkaufen

€ 370,60  

Kaufen

Art. Nr.

1520

Gewicht

5,81 g

Verkaufen

€ 297,17  

Kaufen

Art. Nr.

1909

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.607,00  

Kaufen

Art. Nr.

1329

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.598,92  

Kaufen

€ 1.704,21  

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

1816

NEU

Gold Philharmoniker 1 Unze - 2022

1,00 oz

€ 1.606,96

€ 1.666,42

1506

Gold Philharmoniker 1/1 - EUR

1,00 oz

€ 1.606,96

1607

Gold Philharmoniker 1/2 - EUR

0,50 oz

€ 811,50

€ 856,10

1608

Gold Philharmoniker 1/4 - EUR

0,25 oz

€ 409,80

€ 437,10

1609

Gold Philharmoniker 1/10 - EUR

0,10 oz

€ 165,50

€ 180,10

1610

Gold Philharmoniker 1/25 - EUR

0,04 oz

€ 68,10

€ 81,70

1006

Gold Philharmoniker 1/1 - ATS

1,00 oz

€ 1.606,96

1007

Gold Philharmoniker 1/2 - ATS

0,50 oz

€ 811,51

1008

Gold Philharmoniker 1/4 - ATS

0,25 oz

€ 405,76

1009

Gold Philharmoniker 1/10 - ATS

0,10 oz

€ 164,71

2015

NEU

Gold Krugerrand 1 oz - 2022

1,00 oz

€ 1.606,96

€ 1.662,41

1001

Gold Krugerrand 1/1

1,00 oz

€ 1.598,92

1002

Gold Krugerrand 1/2

0,50 oz

€ 807,50

€ 868,18

1003

Gold Krugerrand 1/4

0,25 oz

€ 405,76

€ 442,13

1004

Gold Krugerrand 1/10

0,10 oz

€ 163,91

€ 186,50

1836

NEU

Gold Maple Leaf 1 oz - 2022

1,00 oz

€ 1.606,96

€ 1.668,03

1010

Gold Maple Leaf 1/1

1,00 oz

€ 1.598,92

1011

Gold Maple Leaf 1/2

0,50 oz

€ 803,48

€ 872,20

1012

Gold Maple Leaf 1/4

0,25 oz

€ 407,77

€ 442,13

1013

Gold Maple Leaf 1/10

0,10 oz

€ 164,71

€ 189,71

2048

NEU

Gold Känguru 1 oz - 2022

1,00 oz

€ 1.606,96

€ 1.659,99

1018

Gold Känguru 1/1

1,00 oz

€ 1.598,92

1019

Gold Känguru 1/2

0,50 oz

€ 803,48

€ 872,20

1020

Gold Känguru 1/4

0,25 oz

€ 404,75

€ 446,15

1021

Gold Känguru 1/10

0,10 oz

€ 164,71

€ 186,50

1087

Gold American Buffalo 1/1

1,00 oz

€ 1.607,00

€ 1.704,20

1023

Gold American Eagle 1/1

1,00 oz

€ 1.598,90

€ 1.712,20

1024

Gold American Eagle 1/2

0,50 oz

€ 811,50

€ 881,80

1025

Gold American Eagle 1/4

0,25 oz

€ 407,80

1099

Gold American Eagle 1/10

3,11 g

€ 167,10

1371

NEU

Gold STAR WARS - Mandalorian - Grogu 1 Oz - 2021

1,00 oz

€ 1.550,00

€ 2.250,00

1212

NEU

Gold The Who - Music Legends 1 Oz - 2021

1,00 oz

€ 1.607,00

€ 1.817,00

1365

Gold Queen's Virtues - Victory Coin 1 Oz - 2021

1,00 oz

€ 1.607,00

1437

NEU

Gold Britannia 1 oz - 2022

1,00 oz

€ 1.606,96

€ 1.659,99

1040

Gold Britannia 1/10

0,10 oz

€ 163,91

1555

Gold Sovereign

7,32 g

€ 370,62

1174

NEU

Gold Mexiko Libertad 1 oz - 2021

31,10 g

€ 1.550,00

€ 2.370,00

1896

NEU

Gold China Panda 30 g - 2022

30,00 g

€ 1.549,95

€ 1.628,24

1897

NEU

Gold China Panda 15 g - 2022

15,00 g

€ 774,97

€ 833,50

1898

NEU

Gold China Panda 8 g - 2022

8,00 g

€ 413,32

€ 452,81

1899

NEU

Gold China Panda 3 g - 2022

3,00 g

€ 154,99

1900

NEU

Gold China Panda 1 g - 2022

1,00 g

€ 51,70

1931

Gold Lunar III 1/2 oz - Tiger 2022

0,50 oz

€ 811,51

1041

Gold Dukaten 1-fach

3,44 g

€ 177,73

1042

Gold Dukaten 4-fach

13,77 g

€ 711,43

€ 761,60

1515

Gold Babenberger 1000 ATS

12,15 g

€ 608,90

1500

Gold 10 Kronen

3,04 g

€ 152,30

1499

Gold 20 Kronen

6,10 g

€ 305,70

1208

AKTION

Gold 100 Kronen

30,49 g

€ 1.528,00

€ 1.607,60

1501

Gold 4 Gulden

2,90 g

€ 145,30

1502

Gold 8 Gulden

5,81 g

€ 289,70

1562

Gold Sovereign 2021

7,32 g

€ 370,60

1520

Gold Vreneli

5,81 g

€ 297,17

1909

Goldmünze Armillary 1/1

1,00 oz

€ 1.607,00

1329

Gold The Queen's Beasts - Completer Coin - 1 oz - 2021

1,00 oz

€ 1.598,92

€ 1.704,21

Goldbarren

Art. Nr.

2501

Gewicht

1000,00 g

Verkaufen

€ 51.434,90  

Kaufen

Art. Nr.

2010

Gewicht

1000,00 g

Verkaufen

€ 51.435,00  

Kaufen

€ 52.128,00  

Art. Nr.

2502

Gewicht

500,00 g

Verkaufen

€ 25.724,45  

Kaufen

Art. Nr.

2514

Gewicht

500,00 g

Verkaufen

€ 25.732,00  

Kaufen

Art. Nr.

2009

Gewicht

500,00 g

Verkaufen

€ 25.724,00  

Kaufen

€ 26.139,00  

Art. Nr.

2503

Gewicht

250,00 g

Verkaufen

€ 12.862,22  

Kaufen

€ 13.111,77  

Art. Nr.

2513

Gewicht

250,00 g

Verkaufen

€ 12.862,22  

Kaufen

Art. Nr.

2055

Gewicht

250,00 g

Verkaufen

€ 12.918,00  

Kaufen

Art. Nr.

2008

Gewicht

250,00 g

Verkaufen

€ 12.862,00  

Kaufen

€ 13.114,00  

Art. Nr.

2504

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 5.140,49  

Kaufen

Art. Nr.

2512

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 5.140,49  

Kaufen

Art. Nr.

2032

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 5.170,49  

Kaufen

Art. Nr.

2007

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 5.140,00  

Kaufen

Art. Nr.

2808

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 5.140,00  

Kaufen

Art. Nr.

2505

Gewicht

50,00 g

Verkaufen

€ 2.573,24  

Kaufen

Art. Nr.

2031

Gewicht

50,00 g

Verkaufen

€ 2.585,24  

Kaufen

Art. Nr.

2006

Gewicht

50,00 g

Verkaufen

€ 2.570,20  

Kaufen

€ 2.645,30  

Art. Nr.

2506

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.599,46  

Kaufen

Art. Nr.

2511

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.599,46  

Kaufen

€ 1.650,80  

Art. Nr.

2034

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.608,00  

Kaufen

Art. Nr.

2507

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

€ 1.028,30  

Kaufen

Art. Nr.

2033

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

€ 1.034,30  

Kaufen

Art. Nr.

2005

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

€ 1.028,30  

Kaufen

Art. Nr.

2508

Gewicht

10,00 g

Verkaufen

€ 513,65  

Kaufen

Art. Nr.

2004

Gewicht

10,00 g

Verkaufen

€ 513,60  

Kaufen

Art. Nr.

2030

Gewicht

5,00 g

Verkaufen

€ 259,32  

Kaufen

Art. Nr.

2509

Gewicht

5,00 g

Verkaufen

€ 256,32  

Kaufen

Art. Nr.

2003

Gewicht

5,00 g

Verkaufen

€ 256,30  

Kaufen

€ 277,20  

Art. Nr.

2510

Gewicht

2,50 g

Verkaufen

€ 127,16  

Kaufen

Art. Nr.

2002

Gewicht

2,00 g

Verkaufen

€ 101,30  

Kaufen

Art. Nr.

2401

Gewicht

1,00 g

Verkaufen

€ 50,66  

Kaufen

Art. Nr.

2001

Gewicht

1,00 g

Verkaufen

€ 50,70  

Kaufen

€ 65,90  

Art. Nr.

2713

Gewicht

1000,00 g

Verkaufen

€ 51.234,90  

Kaufen

Art. Nr.

2710

Gewicht

500,00 g

Verkaufen

€ 25.624,40  

Kaufen

Art. Nr.

2709

Gewicht

250,00 g

Verkaufen

€ 12.812,20  

Kaufen

Art. Nr.

2708

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 5.115,50  

Kaufen

Art. Nr.

2707

Gewicht

50,00 g

Verkaufen

€ 2.557,70  

Kaufen

Art. Nr.

2706

Gewicht

31,10 g

Verkaufen

€ 1.593,00  

Kaufen

Art. Nr.

2705

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

€ 1.024,30  

Kaufen

Art. Nr.

2704

Gewicht

10,00 g

Verkaufen

€ 510,60  

Kaufen

Art. Nr.

2703

Gewicht

5,00 g

Verkaufen

€ 254,30  

Kaufen

Art. Nr.

2702

Gewicht

2,00 g

Verkaufen

€ 100,30  

Kaufen

Art. Nr.

2701

Gewicht

1,00 g

Verkaufen

€ 49,70  

Kaufen

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

2501

Goldbarren 1000 g - philoro

1000,00 g

€ 51.434,90

2010

Goldbarren 1000 g - Münze Österreich

1000,00 g

€ 51.435,00

€ 52.128,00

2502

Goldbarren 500 g - philoro

500,00 g

€ 25.724,45

2514

Goldbarren 500 g gegossen - philoro

500,00 g

€ 25.732,00

2009

Goldbarren 500 g - Münze Österreich

500,00 g

€ 25.724,00

€ 26.139,00

2503

Goldbarren 250 g - philoro

250,00 g

€ 12.862,22

€ 13.111,77

2513

Goldbarren 250 g gegossen - philoro

250,00 g

€ 12.862,22

2055

Goldbarren UnityBox large 250 x 1 g - philoro

250,00 g

€ 12.918,00

2008

Goldbarren 250 g - Münze Österreich

250,00 g

€ 12.862,00

€ 13.114,00

2504

Goldbarren 100 g - philoro

100,00 g

€ 5.140,49

2512

Goldbarren 100 g gegossen - philoro

100,00 g

€ 5.140,49

2032

Gold CombiBar 100 x 1 g - philoro

100,00 g

€ 5.170,49

2007

Goldbarren 100 g - Münze Österreich

100,00 g

€ 5.140,00

2808

Goldbarren 100 g - Argor Heraeus

100,00 g

€ 5.140,00

2505

Goldbarren 50 g - philoro

50,00 g

€ 2.573,24

2031

Gold CombiBar 50 x 1 g - philoro

50,00 g

€ 2.585,24

2006

Goldbarren 50 g - Münze Österreich

50,00 g

€ 2.570,20

€ 2.645,30

2506

Goldbarren 1 oz - philoro

1,00 oz

€ 1.599,46

2511

Goldbarren 1 oz gegossen - philoro

1,00 oz

€ 1.599,46

€ 1.650,80

2034

Gold CombiBar 1 oz - philoro

1,00 oz

€ 1.608,00

2507

Goldbarren 20 g - philoro

20,00 g

€ 1.028,30

2033

Gold CombiBar 20 x 1 g - philoro

20,00 g

€ 1.034,30

2005

Goldbarren 20 g - Münze Österreich

20,00 g

€ 1.028,30

2508

Goldbarren 10 g - philoro

10,00 g

€ 513,65

2004

Goldbarren 10 g - Münze Österreich

10,00 g

€ 513,60

2030

Gold CombiBar 5 g - Valcambi Stern

5,00 g

€ 259,32

2509

Goldbarren 5 g - philoro

5,00 g

€ 256,32

2003

Goldbarren 5 g - Münze Österreich

5,00 g

€ 256,30

€ 277,20

2510

Goldbarren 2,5 g - philoro

2,50 g

€ 127,16

2002

Goldbarren 2 g - Münze Österreich

2,00 g

€ 101,30

2401

Goldbarren 1 g - philoro

1,00 g

€ 50,66

2001

Goldbarren 1 g - Münze Österreich

1,00 g

€ 50,70

€ 65,90

2713

Goldbarren 1000 g divers - LBMA zertifiziert

1000,00 g

€ 51.234,90

2710

Goldbarren 500 g divers - LBMA zertifiziert

500,00 g

€ 25.624,40

2709

Goldbarren 250 g divers - LBMA zertifiziert

250,00 g

€ 12.812,20

2708

Goldbarren 100 g divers - LBMA zertifiziert

100,00 g

€ 5.115,50

2707

Goldbarren 50 g divers - LBMA zertifiziert

50,00 g

€ 2.557,70

2706

Goldbarren 1 oz divers - LBMA zertifiziert

31,10 g

€ 1.593,00

2705

Goldbarren 20 g divers - LBMA zertifiziert

20,00 g

€ 1.024,30

2704

Goldbarren 10 g divers - LBMA zertifiziert

10,00 g

€ 510,60

2703

Goldbarren 5 g divers - LBMA zertifiziert

5,00 g

€ 254,30

2702

Goldbarren 2 g divers - LBMA zertifiziert

2,00 g

€ 100,30

2701

Goldbarren 1 g divers - LBMA zertifiziert

1,00 g

€ 49,70

Silbermünzen

Art. Nr.

3006

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 20,12  

Kaufen

€ 27,23  

Art. Nr.

3932

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 20,82  

Kaufen

€ 25,95  

Art. Nr.

3973

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 20,82  

Kaufen

€ 25,94  

Art. Nr.

3922

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 20,82  

Kaufen

€ 26,10  

Art. Nr.

3902

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 20,82  

Kaufen

€ 26,09  

Art. Nr.

3245

Gewicht

1,00 Kg

Verkaufen

€ 647,00  

Kaufen

€ 789,00  

Art. Nr.

3023

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 20,82  

Kaufen

€ 25,94  

Art. Nr.

3024

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 5,23  

Kaufen

Art. Nr.

3735

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 33,50  

Kaufen

Verkaufen

€ 161,76  

Kaufen

Art. Nr.

3820

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 21,62  

Kaufen

€ 27,64  

Art. Nr.

3834

Gewicht

30,00 g

Verkaufen

€ 19,41  

Kaufen

€ 28,20  

Art. Nr.

8943

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 28,50  

Kaufen

€ 39,50  

Art. Nr.

3475

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 25,00  

Kaufen

€ 34,50  

Verkaufen

€ 25,00  

Kaufen

€ 37,75  

Art. Nr.

8871

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 30,50  

Kaufen

€ 37,50  

Verkaufen

€ 27,50  

Kaufen

€ 42,90  

Verkaufen

€ 24,50  

Kaufen

€ 34,90  

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

3006

Silber Philharmoniker 1 Unze

1,00 oz

€ 20,12

€ 27,23

3932

Silber Britannia 1 Unze - differenzbesteuert

1,00 oz

€ 20,82

€ 25,95

3973

Silber Krugerrand 1 Unze - differenzbesteuert

1,00 oz

€ 20,82

€ 25,94

3922

Silber Maple Leaf 1 Unze - differenzbesteuert

1,00 oz

€ 20,82

€ 26,10

3902

Silber Känguru 1 Unze - differenzbesteuert

1,00 oz

€ 20,82

€ 26,09

3245

Silber Eule 1 kg Münzbarren - differenzbesteuert

1,00 Kg

€ 647,00

€ 789,00

3023

Silber Eule 1 Unze - differenzbesteuert

1,00 oz

€ 20,82

€ 25,94

3024

Silber Eule 1/4 Unze - differenzbesteuert

0,25 oz

€ 5,23

3735

Silber STAR WARS - Mandalorian - Grogu 1 Oz - 2021

1,00 oz

€ 33,50

4224

Silber SAINT HELENA - 250 g Münzbarren 2021 - differenzbesteuert

250,00 g

€ 161,76

3820

NEU

Silber Koala 1 oz - 2022 - differenzbesteuert

1,00 oz

€ 21,62

€ 27,64

3834

NEU

Silber China Panda 30 g - 2022

30,00 g

€ 19,41

€ 28,20

8943

NEU

Silber Superman 1 oz - 2021

1,00 oz

€ 28,50

€ 39,50

3475

NEU

Silber Quokka 1 oz – 2021 - differenzbesteuert

1,00 oz

€ 25,00

€ 34,50

8851

Silber Gepard - Australia Zoo - 1 oz - RAM 2021- differenzbesteuert

1,00 oz

€ 25,00

€ 37,75

8871

NEU

Silber Pirate Queens - Ching Shih 1 oz - RAM

1,00 oz

€ 30,50

€ 37,50

8745

NEU

Silber Fluch der Karibik - The Black Pearl - 1 oz - 2021 - differenzbesteuert

1,00 oz

€ 27,50

€ 42,90

8845

NEU

Silber Fluch der Karibik - The Flying Dutchman- 1 oz - 2021 - differenzbesteuert

1,00 oz

€ 24,50

€ 34,90

Silberbarren

Art. Nr.

7812

Gewicht

5000,00 g

Verkaufen

€ 3.175,00  

Kaufen

Art. Nr.

7101

Gewicht

1000,00 g

Verkaufen

€ 627,00  

Kaufen

€ 888,00  

Art. Nr.

7102

Gewicht

1000,00 g

Verkaufen

€ 637,00  

Kaufen

Art. Nr.

7811

Gewicht

1000,00 g

Verkaufen

€ 627,00  

Kaufen

€ 888,00  

Art. Nr.

7001

Gewicht

1000,00 g

Verkaufen

€ 627,03  

Kaufen

€ 880,31  

Art. Nr.

7810

Gewicht

500,00 g

Verkaufen

€ 313,50  

Kaufen

€ 461,60  

Art. Nr.

7809

Gewicht

250,00 g

Verkaufen

€ 153,76  

Kaufen

€ 240,49  

Art. Nr.

7808

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 58,70  

Kaufen

Art. Nr.

7807

Gewicht

50,00 g

Verkaufen

€ 28,35  

Kaufen

Art. Nr.

7806

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 17,62  

Kaufen

Art. Nr.

7805

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

€ 10,94  

Kaufen

Art. Nr.

7804

Gewicht

10,00 g

Verkaufen

€ 4,47  

Kaufen

Art. Nr.

7803

Gewicht

5,00 g

Verkaufen

€ 1,24  

Kaufen

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

7812

Silberbarren 5000 g - Argor Heraeus

5000,00 g

€ 3.175,00

7101

Silberbarren 1000 g - philoro

1000,00 g

€ 627,00

€ 888,00

7102

Silberbarren 1000 g gegossen - philoro

1000,00 g

€ 637,00

7811

Silberbarren 1000 g - Argor Heraeus

1000,00 g

€ 627,00

€ 888,00

7001

Silberbarren 1000 g

1000,00 g

€ 627,03

€ 880,31

7810

Silberbarren 500 g - Argor Heraeus

500,00 g

€ 313,50

€ 461,60

7809

Silberbarren 250 g - Argor Heraeus

250,00 g

€ 153,76

€ 240,49

7808

Silberbarren 100 g - Argor Heraeus

100,00 g

€ 58,70

7807

Silberbarren 50 g - Argor Heraeus

50,00 g

€ 28,35

7806

Silberbarren 1 oz - Argor Heraeus

1,00 oz

€ 17,62

7805

Silberbarren 20 g - Argor Heraeus

20,00 g

€ 10,94

7804

Silberbarren 10 g - Argor Heraeus

10,00 g

€ 4,47

7803

Silberbarren 5 g - Argor Heraeus

5,00 g

€ 1,24

Platin & Palladium

Art. Nr.

5007

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 903,94  

Kaufen

Art. Nr.

5081

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 888,90  

Kaufen

€ 1.187,40  

Art. Nr.

5004

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 883,94  

Kaufen

€ 1.216,13  

Art. Nr.

5083

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 2.866,20  

Kaufen

Art. Nr.

5099

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 2.106,00  

Kaufen

Art. Nr.

5089

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 6.789,17  

Kaufen

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

5007

Platinmünze Philharmoniker 1/1 oz

1,00 oz

€ 903,94

5081

Platinbarren 1 oz

1,00 oz

€ 888,90

€ 1.187,40

5004

Platinmünze Koala 1/1

1,00 oz

€ 883,94

€ 1.216,13

5083

Platinbarren 100 g - Argor Heraeus

100,00 g

€ 2.866,20

5099

Palladium Maple Leaf 1 Unze

1,00 oz

€ 2.106,00

5089

Palladiumbarren 100g

100,00 g

€ 6.789,17

Numismatik

Art. Nr.

8612

Gewicht

0,66 oz

Verkaufen

€ 45,00  

Kaufen

€ 69,60  

Art. Nr.

4022

Gewicht

0,00 g

Verkaufen

Kaufen

€ 37,20  

Verkaufen

€ 9,00  

Kaufen

€ 12,60  

Art. Nr.

8769

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 769,00  

Kaufen

€ 899,00  

Art. Nr.

3780

Gewicht

31,10 g

Verkaufen

€ 95,00  

Kaufen

€ 139,90  

Art. Nr.

3782

Gewicht

31,10 g

Verkaufen

€ 2.350,00  

Kaufen

€ 2.998,00  

Art. Nr.

3106

Gewicht

31,10 g

Verkaufen

€ 2.350,00  

Kaufen

€ 2.990,00  

Art. Nr.

8729

Gewicht

31,10 g

Verkaufen

€ 2.450,00  

Kaufen

€ 2.850,00  

Art. Nr.

8771

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 32,50  

Kaufen

€ 44,00  

Art. Nr.

8746

Gewicht

31,10 g

Verkaufen

€ 1.750,00  

Kaufen

€ 2.270,00  

Art. Nr.

8848

Gewicht

31,10 g

Verkaufen

€ 1.690,00  

Kaufen

€ 1.950,00  

Verkaufen

€ 35,00  

Kaufen

€ 44,90  

Art. Nr.

3109

Gewicht

5,00 oz

Verkaufen

€ 279,00  

Kaufen

€ 369,00  

Art. Nr.

8894

Gewicht

5,00 oz

Verkaufen

€ 9.750,00  

Kaufen

€ 11.500,00  

Art. Nr.

8781

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 2.000,00  

Kaufen

€ 2.450,00  

Art. Nr.

8884

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.790,00  

Kaufen

€ 2.090,00  

Art. Nr.

8584

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.775,00  

Kaufen

€ 2.075,00  

Art. Nr.

3112

Gewicht

31,10 g

Verkaufen

€ 49,00  

Kaufen

€ 69,95  

Art. Nr.

8801

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 29,00  

Kaufen

€ 49,50  

Art. Nr.

8785

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 52,50  

Kaufen

€ 73,50  

Art. Nr.

9377

Gewicht

2,00 oz

Verkaufen

€ 4.450,00  

Kaufen

€ 5.450,00  

Art. Nr.

9376

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 2.250,00  

Kaufen

€ 2.850,00  

Art. Nr.

9380

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 625,00  

Kaufen

€ 795,00  

Art. Nr.

9379

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 70,00  

Kaufen

€ 109,00  

Art. Nr.

8728

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 550,00  

Kaufen

€ 825,00  

Art. Nr.

9322

Gewicht

1,90 oz

Verkaufen

€ 3.650,00  

Kaufen

€ 4.650,00  

Art. Nr.

9320

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 2.000,00  

Kaufen

€ 2.600,00  

Art. Nr.

9321

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 950,00  

Kaufen

€ 1.390,00  

Art. Nr.

8841

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 475,00  

Kaufen

€ 645,00  

Art. Nr.

8617

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 2.900,00  

Kaufen

€ 3.900,00  

Art. Nr.

8831

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 42,50  

Kaufen

€ 77,50  

Verkaufen

€ 195,00  

Kaufen

€ 395,00  

Art. Nr.

8944

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.750,00  

Kaufen

€ 2.150,00  

Art. Nr.

9196

Gewicht

2,00 oz

Verkaufen

€ 4.750,00  

Kaufen

Art. Nr.

8805

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 2.050,00  

Kaufen

€ 2.450,00  

Art. Nr.

8705

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 2.000,00  

Kaufen

€ 2.490,00  

Art. Nr.

8808

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 485,00  

Kaufen

€ 595,00  

Art. Nr.

8806

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 235,00  

Kaufen

€ 335,00  

Art. Nr.

8698

Gewicht

2,00 oz

Verkaufen

€ 125,00  

Kaufen

Art. Nr.

9197

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 59,00  

Kaufen

€ 82,50  

Art. Nr.

8807

Gewicht

59,72 g

Verkaufen

€ 4.500,00  

Kaufen

€ 5.390,00  

Art. Nr.

8675

Gewicht

5,00 oz

Verkaufen

€ 9.200,00  

Kaufen

€ 10.950,00  

Art. Nr.

8737

Gewicht

2,00 oz

Verkaufen

€ 3.550,00  

Kaufen

€ 4.050,00  

Art. Nr.

8678

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 2.200,00  

Kaufen

€ 2.800,00  

Art. Nr.

9288

Gewicht

2,00 oz

Verkaufen

€ 225,00  

Kaufen

€ 699,00  

Art. Nr.

8889

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 49,00  

Kaufen

€ 74,50  

Verkaufen

€ 800,00  

Kaufen

€ 1.295,00  

Art. Nr.

8755

Gewicht

7,32 g

Verkaufen

€ 520,00  

Kaufen

€ 795,00  

Verkaufen

€ 45,00  

Kaufen

€ 69,60  

Art. Nr.

8872

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 2.000,00  

Kaufen

€ 2.350,00  

Art. Nr.

8772

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.950,00  

Kaufen

Art. Nr.

9193

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 2.200,00  

Kaufen

€ 2.690,00  

Art. Nr.

9194

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 70,00  

Kaufen

€ 114,50  

Art. Nr.

8610

Gewicht

20,74 g

Verkaufen

€ 45,00  

Kaufen

€ 69,60  

Art. Nr.

3264

Gewicht

15,56 g

Verkaufen

Kaufen

€ 36,60  

Art. Nr.

3265

Gewicht

15,56 g

Verkaufen

Kaufen

€ 46,80  

Art. Nr.

8561

Gewicht

35,00 g

Verkaufen

€ 2.600,00  

Kaufen

€ 3.250,00  

Verkaufen

Kaufen

€ 498,00  

Art. Nr.

8164

Gewicht

15,56 g

Verkaufen

€ 789,00  

Kaufen

€ 929,00  

Verkaufen

Kaufen

€ 76,80  

Verkaufen

Kaufen

€ 84,50  

Verkaufen

€ 47,00  

Kaufen

€ 76,80  

Art. Nr.

4021

Gewicht

0,00 g

Verkaufen

Kaufen

€ 90,00  

Verkaufen

Kaufen

€ 16,90  

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

8612

NEU

Silber Asien - Stärke des Tigers 20 EUR PP AUT - 2022

0,66 oz

€ 45,00

€ 69,60

4022

NEU

Kupfer Baby-Euromünzensatz HGH AUT - 2022

0,00 g

€ 37,20

8419

CuNi Super Saurier "Argentinosaurus Huinculensis" 3 EUR UN - 2021

16,00 g

€ 9,00

€ 12,60

8769

Gold "Der Goldschatz der Inka" 100 EUR PP AUT - 2021

0,50 oz

€ 769,00

€ 899,00

3780

NEU

Silber Legacy of the Pharaohs 1 oz - 2022

31,10 g

€ 95,00

€ 139,90

3782

NEU

Gold Legacy of the Pharaohs 1 oz - 2022

31,10 g

€ 2.350,00

€ 2.998,00

3106

Gold Alice: Hinter den Spiegeln - 1 oz PP

31,10 g

€ 2.350,00

€ 2.990,00

8729

AKTION

Gold The Gold Standard - 1 oz PP - 2021

31,10 g

€ 2.450,00

€ 2.850,00

8771

Silber Pirate Queens - Anne Bonny 1 oz - RAM 2021

1,00 oz

€ 32,50

€ 44,00

8746

Gold Fluch der Karibik - The Black Pearl - 1 oz - 2021

31,10 g

€ 1.750,00

€ 2.270,00

8848

NEU

Gold Fluch der Karibik - The Empress 1 oz - 2021

31,10 g

€ 1.690,00

€ 1.950,00

3110

Silber Baby Tiger 1/2 Oz "Jahr des Tigers" PP - Perth Mint 2022

0,50 oz

€ 35,00

€ 44,90

3109

NEU

Silber Tiger - 5 Oz Teilvergoldet - 2022

5,00 oz

€ 279,00

€ 369,00

8894

Gold 5 oz Lunar Ochse PP - 2021- RAM

5,00 oz

€ 9.750,00

€ 11.500,00

8781

NEU

Gold Lunar III 1 oz Tiger PP - High Relief 2022

1,00 oz

€ 2.000,00

€ 2.450,00

8884

NEU

Gold Lunar III 1 oz Tiger PP - Perth Mint 2022

1,00 oz

€ 1.790,00

€ 2.090,00

8584

Gold Lunar III 1 oz Ochse PP - 2021

1,00 oz

€ 1.775,00

€ 2.075,00

3112

NEU

Silber Lunar III Tiger - 1 Oz Teilvergoldet - Perth Mint 2022

31,10 g

€ 49,00

€ 69,95

8801

NEU

Silber Lunar III 1/2 oz Tiger PP - Perth Mint 2022

0,50 oz

€ 29,00

€ 49,50

8785

NEU

Silber Lunar III 1 oz Tiger PP - Perth Mint 2022

1,00 oz

€ 52,50

€ 73,50

9377

NEU

Gold The Seymour Panther 2 oz PP - Royal Tudor Beasts 2022

2,00 oz

€ 4.450,00

€ 5.450,00

9376

NEU

Gold The Seymour Panther 1 oz PP - Royal Tudor Beasts 2022

1,00 oz

€ 2.250,00

€ 2.850,00

9380

NEU

Gold The Seymour Panther 1/4 oz PP - Royal Tudor Beasts 2022

0,25 oz

€ 625,00

€ 795,00

9379

NEU

Silber The Seymour Panther 1 oz PP - Royal Tudor Beasts 2022

1,00 oz

€ 70,00

€ 109,00

8728

Gold The Gold Standard - 1/4 oz PP - 2021

0,25 oz

€ 550,00

€ 825,00

9322

NEU

Gold Mexiko Libertad - 5 Werte Set - PP 2021

1,90 oz

€ 3.650,00

€ 4.650,00

9320

NEU

Gold Mexiko Libertad 1 oz RP - 2021

1,00 oz

€ 2.000,00

€ 2.600,00

9321

NEU

Gold Mexiko Libertad 1/2 oz RP - 2021

0,50 oz

€ 950,00

€ 1.390,00

8841

NEU

Gold Elefant 1/4 oz PP - Big Five Serie II - 2021

0,25 oz

€ 475,00

€ 645,00

8617

Gold Büffel 1 oz PP - Big Five Südafrika - 2021

1,00 oz

€ 2.900,00

€ 3.900,00

8831

NEU

Silber Elefant 1 oz - Big Five Serie II - 2021

1,00 oz

€ 42,50

€ 77,50

8834

NEU

Silber Elefant Big Five Serie II - 2 x 1 oz PP-Set Doppelkapsel - 2021

2,00 oz

€ 195,00

€ 395,00

8944

NEU

Gold Superman 1 oz - 2021

1,00 oz

€ 1.750,00

€ 2.150,00

9196

NEU

Gold Krugerrand 2 oz PP - 2022

2,00 oz

€ 4.750,00

8805

NEU

Gold Krugerrand 1 oz PP - 2022

1,00 oz

€ 2.050,00

€ 2.450,00

8705

Gold Krugerrand 1 oz PP - 2021

1,00 oz

€ 2.000,00

€ 2.490,00

8808

NEU

Gold Krugerrand 1/4 oz PP - 2022

0,25 oz

€ 485,00

€ 595,00

8806

NEU

Gold Krugerrand 1/10 oz PP - 2022

0,10 oz

€ 235,00

€ 335,00

8698

Silber Krugerrand 2 oz PP - 2021

2,00 oz

€ 125,00

9197

NEU

Silber Krugerrand 1 oz PP - 2022

1,00 oz

€ 59,00

€ 82,50

8807

NEU

Gold Krugerrand - 6 Coin - Prestige-Set PP 2022

59,72 g

€ 4.500,00

€ 5.390,00

8675

Gold Känguru 5 oz - 35. Jubiläum - PP - 2021

5,00 oz

€ 9.200,00

€ 10.950,00

8737

Gold Känguru - 2 oz PP High Relief - 2021

2,00 oz

€ 3.550,00

€ 4.050,00

8678

Gold Känguru 1 oz - 35. Jubiläum - PP - 2021

1,00 oz

€ 2.200,00

€ 2.800,00

9288

NEU

Silber Hunters by Night - Uhu 2 oz - 2021

2,00 oz

€ 225,00

€ 699,00

8889

Silber Drache 1 oz - Rechteck-Münze - PP - 2021

1,00 oz

€ 49,00

€ 74,50

8672

Gold Sovereign - 95. Geb. - Piedfort PP High Relief - 2021

14,65 g

€ 800,00

€ 1.295,00

8755

Gold Sovereign "95th Birthday" PP UK - 2021

7,32 g

€ 520,00

€ 795,00

8609

Silber Australien - Schöpferkraft der Schlange 20 EUR PP AUT - 2021

0,66 oz

€ 45,00

€ 69,60

8872

NEU

Gold Pirate Queens - Ching Shih 1 oz - RAM 2021

1,00 oz

€ 2.000,00

€ 2.350,00

8772

Gold Pirate Queens - Anne Bonny 1 oz - RAM 2021

1,00 oz

€ 1.950,00

9193

NEU

Gold STAR WARS 1 oz - Boba Fett's Starfighter - PP 2022

1,00 oz

€ 2.200,00

€ 2.690,00

9194

NEU

Silber STAR WARS 1 oz - Boba Fett's Starfighter - PP 2022

1,00 oz

€ 70,00

€ 114,50

8610

NEU

Silber Europa – Weisheit der Eule 20 EUR PP AUT - 2021

20,74 g

€ 45,00

€ 69,60

3264

Silber Rose 10 EUR HGH AUT - 2021

15,56 g

€ 36,60

3265

Silber Rose 10 EUR PP AUT - 2021

15,56 g

€ 46,80

8561

Gold 35 g - Canadian Wildlife - Grizzlybär 2020 - PP

35,00 g

€ 2.600,00

€ 3.250,00

8117

Gold Naturschatz Alpen - Im tiefsten Wald 50 EUR AUT PP - 2021

7,78 g

€ 498,00

8164

Gold "Das Gold der Pharaonen" 100 EUR PP AUT - 2020

15,56 g

€ 789,00

€ 929,00

3083

Silber Niob Münze "Der gläserne Mensch" 25 EUR HGH AUT - 2020

9,00 g

€ 76,80

3081

Silber Niob Münze "Anthropozän" 25 EUR HGH AUT - 2018

9,00 g

€ 84,50

3084

Silber-Niob-Münze "Mobilität der Zukunft" 25 EUR HGH AUT - 2021

9,00 g

€ 47,00

€ 76,80

4021

Kupfer Euro-Münzensatz PP AUT - 2021

0,00 g

€ 90,00

8418

CuNi Super Saurier "Styracosaurus Albertensis" 3 EUR UN - 2021

15,56 g

€ 16,90